Regulamin i warunki dostawy

ZAMÓWIENIE

 • Prowadzimy jedynie sprzedaż wysyłkową oferowanych towarów.
 • Nie ma możliwości obioru osobistego towaru.
 • Nie prowadzimy sprzedaży konsumenckiej. Dla jasności „za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową” (art. 221 kodeksu cywilnego)
 • Prowadzimy sprzedaż części serwisowych jedynie dla firm, oraz w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą kupującego. W takim wypadku ustawy o sprzedaży konsumenckiej nie stosuje się. Zastosowanie mają za to przepisy Kodeksu Cywilnego o odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi.
 • Nie ma możliwości rezygnacji z zakupu bez podania przyczyny i zwrotu towaru z tytułu zakupu na odległość.
 • Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pomocą formularza w koszyku zakupów na stronie finalizacji zamówienia, lub na e-mail zakupy@akar-serwis.com.pl.
 • Warunkiem przyjęcia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. Wymagany jest numer katalogowy zamawianego towaru lub jeśli to konieczne numer seryjny urządzenia.
 • Za omyłkowe zamówienia bez odpowiednich danych, które ma obowiązek dostarczyć zamawiający w celu właściwej identyfikacji zamawianego towaru odpowiedzialność ponosi zamawiający.
 • Zamówienia bez odpowiednich danych w celu identyfikacji produktu realizujemy warunkowo na wyraźne życzenie klienta. Informujemy w takim przypadku o fakcie ryzyka zamówienia niewłaściwego towaru, poniesienia kosztów i wyłączeniu naszej odpowiedzialności.
 • Zamówienia towaru nie będącego w stałej sprzedaży (ofercie) i na indywidualne zamówienia klienta nie podlegają zwrotowi.
 • Nie przyjmujemy zwrotu towaru z powodu pomyłki klienta lub też zmiany zdania co do konieczności jego zakupu.
 • Przedstawione ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje w sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 K.C.).
 • Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.
 • W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zmiany cen lub wydłużenia terminu dostawy skontaktujemy się z Państwem.
 • Na każdy zakupiony u nas towar wystawiamy fakturę VAT.
 • Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Nie wysyłamy towaru za granicę Kraju. (We do not ship the goods abroad country. Nous n'expédions pas de marchandises en dehors du pays. Мы не отправляем товары за рубеж Страны. Wir versenden keine Waren im Ausland Land. No enviamos mercancías fuera del país. Não enviamos mercadorias para fora do país.)

GWARANCJA

 • Produkty serwisowe oferowane w sklepie są fabrycznie nowe.
 • Jako produkty przewidziane do użytku przez wykwalifikowane punkty serwisowe nie posiadają one instrukcji wymiany itp. Nie może to być powodem za uznanie produktu jako niepełnowartościowy.
 • Prowadzimy sprzedaż towarów regenerowanych, gdy zawarto taką informację w opisie.  
 • Na produkty zakupione w naszym sklepie udzielamy gwarancji.
 • Gwarancji producenta udzielamy na wady fabryczne oferowanych towarów.
 • 3 miesiące gwarancji producenta od daty wystawienia Faktury VAT na oryginalne głowice igłowe OKI
 • 3 miesiące  gwarancji producenta od daty wystawienia Faktury VAT na oryginalne produkty serwisowe  BROTHER, HP, OKI, SEIKO PRECISION, EPSON, PANASONIC, LEXMARK, TALLY i inne.
 • 3 miesiące na produkty serwisowe marki SAMSUNG, XEROX, DELL oraz na pozostałe produkty serwisowe.
 • Nie udzielamy gwarancji na nowe, oryginalne części zamienne do drukarek atramentowych marki CANON.
 • Podstawą do gwarancji i reklamacji towarów jest Faktura VAT która jest wysyłana wraz z zamówionym towarem.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych spowodowanych niewłaściwym montażem lub eksploatacją przez klienta.
 • Na produkty przez nas regenerowane udzielamy gwarancji własnej 3 miesiące od daty wystawienia Faktury VAT.
 • Roszczenia kupującego z tytułu rękojmi za wady produktu są wyłączone. Strony wyłączają przepisy dotyczące rękojmi za wady.

 

CENA

Wszystkie aktualne ceny zamieszczone są na naszych stronach. Podane tam ceny nie zawierają:

 • kosztów transportu
 • kosztów opakowania

 

WARUNKI PŁATNOŚCI

 • Zapłata za towar następuje gotówką przy odbiorze. Do kwoty 5000 PLN brutto.
 • Przelewem (przedpłata) na nasze konto bankowe.
 • Płatność przelewem (przedpłata) następuje w terminie 5 dni od zakupu towaru.
 • Brak terminowej wpłaty skutkuje anulowaniem zamówienia i zdjęciem rezerwacji towaru.
 • Zamówienie towaru oznacza obowiązek zapłaty.

 

TRANSPORT

 • Towar jest transportowany firmą spedycyjną DPD i jest stosownie ubezpieczony.
 • Dostawa towaru trwa zasadniczo w 24-48h.
 • Koszt przesyłki doliczany jest do faktury jako oddzielna pozycja.

 

KOSZT WYSYŁKI

Wysyłka DPD:

 • Pobranie opłata gotówką przy odbiorze 18 zł netto. Do kwoty 5000 PLN brutto. 
 • Przedpłata na konto bankowe 15 zł netto.

 

REKLAMACJE TOWARU

 • Informację o reklamacji zakupionego u nas towaru należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres  zakupy@akar-serwis.com.pl.
 • Prosimy podać numer faktury zakupu, numer seryjny reklamowanego towaru i opis problemu.
 • Po zatwierdzeniu reklamacji zostanie nadany numer RMA, który otrzymają Państwo z zwrotnej wiadomości mailowej.
 • Reklamowany towar ma zostać dostarczony na nasz adres w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji wraz z wypełnionym prawidłowo formularzem RMA. Po tym terminie reklamacja nie będzie uwzględniona.
 • Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 • Towar wysyłany do reklamacji przesyłany jest na koszt klienta za pośrednictwem firm spedycyjnych, Poczty Polskiej w odpowiedni sposób zabezpieczony przed uszkodzeniem.
 • Na opakowaniu prosimy umieścić w widocznym miejscu napis REKLAMACJA (RMA).
 • Towar powinien być zapakowany w odpowiednio wytrzymałe opakowanie kartonowe i oznaczony "OSTROŻNIE", "NIE RZUCAĆ" itp.
 • Klienta obowiązuje używanie tylko oryginalnych materiałów eksploatacyjnych dedykowanych przez  producenta, co klient stwierdza stosownym pismem dołączanym do reklamowanego towaru.
 • Za uszkodzenia w trakcie transportu z powodu niedostatecznego zabezpieczenia nie ponosimy odpowiedzialności.
 • Nie odbieramy reklamowanego towaru wysłanego jako list polecony lub zwykła przesyłka listowa.
 • Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy i odesłany na nasz koszt.
 • W przypadku nieuznania reklamacji wyślemy informację z podaniem przyczyn dla których odmówiono uznania reklamacji oraz po uzgodnieniu odeślemy towar na koszt klienta.
 • Koszt wysyłki towaru pokrywa kupujący.
 • Wszelkie ewentualne spory rozstrzyga stosowny Sąd.
 • Prosimy o przemyślane zakupy i weryfikację towaru przed zamówieniem.

 

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA KLIENTA

Postanowienia umowy, które nie zostały uzgodnione indywidualnie z klientem nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszając jego interesy.

Zgodnie z treścią art. 3583 Kodeksu cywilnego, za niedozwolone klauzule umowne (abuzywne) uważa się w szczególności, takie postanowienia umowne, które:
• Wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie,
• Wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
• Wyłączają lub istotnie ograniczają potrącenie wierzytelności konsumenta z wierzytelnością drugiej strony,
• Przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy,
• Zezwalają kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody konsumenta,
• Uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju,
• Uzależniają zawarcie, treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, niemającej bezpośredniego związku z umową zawierającą oceniane postanowienie,
• Uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta,
• Przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy,
• Uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie,
• Przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową,
• Wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania,

• Przewidują utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy,
• Pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia,
• Zastrzegają dla kontrahenta konsumenta uprawnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony, bez wskazania ważnych przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia,
• Nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy,
• Nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego,
• Stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument, dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego oświadczenia,
• Przewidują wyłącznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia,
• Przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy,
• Uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od wykonania zobowiązań przez osoby, za pośrednictwem, których kontrahent konsumenta zawiera umowę lub przy których pomocy wykonuje swoje zobowiązanie, albo uzależniają tę odpowiedzialność od spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych formalności,
• Przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta,
• Wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy.

Zgodnie z treścią art. 3851 Kodeksu cywilnego, postanowienia umowy zawierane z klientem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Wyłączenia powyższe nie dotyczą postanowień, które określają główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Nieuzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta. Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto się na to powołuje.

RODO OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że zgromadzone dane osobowe nie są w żaden sposób przetwarzane i udostępniane.

REJESTRACJA W GIODO

Baza danych klientów naszego sklepu służy wyłącznie wystawieniu faktury VAT i zgromadzone dane osobowe nie są w żaden inny sposób przetwarzane i udostępniane. Zgodnie z Art. 43.1 pkt. 8 obowiązującej aktualnie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami, z obowiązku rejestracji bazy danych w GIODO zwolnieni są między innymi podmioty i osoby fizyczne przetwarzające zbiory danych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.